Rumah Syarat-syarat Perkhidmatan

Syarat-syarat Perkhidmatan

Laman web ini dikendalikan oleh Steroidly.com. Seluruh tapak, Terma-terma "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada Steroidly.com. Steroidly.com menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, dingin selepas anda menerima semua syarat-syarat, syarat-syarat, Polisi-polisi dan notis-notis yang dinyatakan di sini.

Dengan melawat laman web kami, anda terlibat dalam kami "Perkhidmatan" dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat-syarat berikut ("Syarat-syarat Perkhidmatan", "Syarat-syarat"), termasuk orang-orang syarat tambahan dan syarat-syarat polisi yang diselesaikan di dalam Perjanjian ini dan/atau disediakan melalui rangkaian. Terma-Terma Perkhidmatan ini terpakai kepada semua pengguna laman web, termasuk dan tidak terhad kepada pengguna yang pelayar, vendor, pelanggan, peniaga-peniaga, dan / atau penyumbang kandungan.

Sila baca terma-terma Servis ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan terma-terma Servis ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat Perjanjian ini, kemudian anda tidak boleh mengakses laman web ini atau menggunakan sebarang Perkhidmatan. Jika terma-terma Servis ini dianggap tawaran, penerimaan adalah jelas terhad kepada terma-terma Servis ini.

Apa-apa ciri baru atau alat-alat yang ditambah ke tapak semasa hendaklah juga adalah tertakluk kepada syarat-syarat Perkhidmatan. Anda boleh mengkaji semula versi yang terkini dalam Terma Perkhidmatan pada bila-bila masa pada halaman ini. Kami berhak untuk mengemaskini, menukar atau mengganti mana-mana bahagian terma-terma Perkhidmatan ini posting pengemaskinian dan/atau perubahan kepada laman web kami. Ia adalah tanggungjawab anda untuk memeriksa Laman ini dari semasa ke semasa bagi perubahan. Capaian ke laman web berikutan penyiaran apa-apa perubahan atau terus menggunakan anda membentuk penerimaan perubahan tersebut.

SEKSYEN 1 – TERMA-TERMA DALAM TALIAN

Dengan menyetujui syarat-syarat Perkhidmatan ini, anda mewakili bahawa anda sekurang-kurangnya umur majoriti di Negeri atau wilayah tempat tinggal anda, atau bahawa anda adalah usia majoriti di Negeri atau wilayah tempat tinggal dan anda anda telah memberi kami kebenaran anda untuk membenarkan mana-mana tanggungan anda kecil untuk gunakan site ini.

Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah dan tidak boleh anda, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar mana-mana undang-undang di bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang Hakcipta).

Sebagai pengguna laman web ini, anda diberi nonexclusive yang, nontransferable, waris, Lesen terhad kepada akses dan penggunaan Laman web dan kandungan selaras dengan terma penggunaan-. Pembekal boleh menamatkan lesen ini pada bila-bila masa apa-apa sebab.

Anda tidak perlu menghantar mana-mana cacing atau virus atau mana-mana kod bersifat memusnah.

Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana terma yang akan mengakibatkan penamatan perkhidmatan anda dengan serta-merta.

SEKSYEN 2 -SYARAT-SYARAT AM

Kami berhak untuk menolak Perkhidmatan kepada sesiapa untuk apa-apa sebab pada bila-bila masa.

Anda faham bahawa kandungan anda, mungkin dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan (yang) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk disesuaikan dan menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan teknikal menghubungkan rangkaian atau peranti.

Anda bersetuju tidak untuk mengeluarkan semula, pendua, salinan, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, menggunakan Perkhidmatan, atau akses kepada perkhidmatan ini atau mana-mana kenalan di laman web di mana perkhidmatan yang disediakan, tanpa kebenaran bertulis oleh kami.

Tajuk-tajuk yang digunakan dalam Perjanjian ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak mengehadkan atau sebaliknya menjejaskan terma-terma.

SEKSYEN 3 – PENAFIAN LIABILITI

Dengan menempah produk dari laman web ini, anda menyatakan bahawa anda memahami dan bersetuju bahawa laman web ini tidak menggalakkan penggunaan steroid anabolik yang terkawal. Kami menyediakan maklumat mengenai undang-undang tambahan yang bertujuan sebagai alternatif kepada steroid. Kami tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kesan yang mungkin berlaku akibat daripada penggunaan produk yang kami mengandungi pautan ke. Steroidly.com dan pembekalnya menafikan semua waranti, nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat bagi tajuk, apa-apa, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. Dalam sebarang keadaan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada kecuaian, Steroidly.com akan bertanggungjawab untuk apa-apa langsung, secara tidak langsung, Khas, kerosakan sampingan atau secara langsung, timbul daripada penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, bahan-bahan yang diterbitkan di laman web ini. Anda bersetuju tidak untuk melindungi Syarikat ini, dan ibu-bapa kami, Syarikat-syarikat subsidiari, ahli gabungan, rakan-rakan, Pegawai-pegawai, Pengarah-Pengarah, ejen-ejen, kontraktor-kontraktor, pemberi lesen, Pembekal Perkhidmatan, sub-kontraktor, pembekal, pelatih atau pekerja-pekerja yang bertanggungjawab ke atas apa-apa kesan jika produk dimakan. Pesanan dari laman web ini merupakan satu perjanjian boleh dipecahkan bahawa anda tidak akan mendakwa atau mencari kerosakan undang-undang daripada laman web ini jika produk dimakan.

SEKSYEN 4 -KETEPATAN, KESEMPURNAAN DAN KETEPATAN MAKLUMAT

Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang disediakan di laman web ini adalah tidak tepat, lengkap atau masakini. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat am sahaja dan harus tidak bergantung atau digunakan sebagai asas untuk membuat keputusan tanpa perundingan utama, lebih tepat, sumber maklumat lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya. Apa-apa pergantungan bahan di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.

Tapak ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, bukan semasa dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubahsuai kandungan laman web ini pada bila-bila masa, tapi kita harus tidak bertanggungjawab untuk mengemaskini maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa ia adalah tanggungjawab anda untuk memantau perubahan kepada laman web kami.

SEKSYEN 5 – PERUBAHAN KEPADA PERKHIDMATAN DAN HARGA

Harga untuk produk-produk yang disenaraikan di laman web ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubahsuai atau menamatkan Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungannya) tanpa notis pada bila-bila masa.

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya.

SEKSYEN 6 -PRODUK ATAU PERKHIDMATAN

Produk atau perkhidmatan tertentu mungkin boleh didapati secara eksklusif dalam talian melalui laman web. Produk atau perkhidmatan tersebut mungkin mempunyai terhad kuantiti dan adalah tertakluk kepada pulangan atau pertukaran hanya mengikut dasar kembalinya kami.

Kami telah sedaya upaya untuk memaparkan yang tepat sebanyak mungkin produk yang muncul di tapak. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan monitor komputer anda daripada sebarang warna akan tepat.

Kami berhak, tetapi tidak wajib, untuk menghadkan jualan produk atau perkhidmatan kami kepada mana-mana orang, kawasan geografi atau bidang kuasa. Kita boleh melaksanakan hak ini atas dasar kes demi kes. Kami berhak untuk menghadkan kuantiti produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua penerangan tentang produk atau produk harga adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara mutlak kita. Kami berhak untuk memberhentikan mana-mana produk pada bila-bila masa. Apa-apa tawaran bagi mana-mana produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah tidak sah di mana dilarang.

Kami tidak menjamin bahawa kualiti produk mana-mana, Perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau yang diperoleh oleh anda akan memenuhi kehendak anda, atau bahawa apa-apa kesilapan dalam Perkhidmatan akan dibetulkan.

SEKSYEN 7 -KETEPATAN MAKLUMAT BIL DAN AKAUN

Kami berhak untuk menolak mana-mana perintah yang anda meletakkan dengan kami. Kita boleh, bicara kami, menghadkan atau membatalkan kuantiti dibeli satu orang, setiap isi rumah atau satu perintah. Halangan-halangan ini mungkin termasuk pesanan yang diletakkan oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan/atau arahan yang sama menggunakan bil dan/atau alamat penghantaran. Sekiranya kita membuat perubahan kepada atau membatalkan suatu perintah, kita mungkin cuba memberitahu anda dengan menghubungi e-mel dan/atau bil alamat/nombor syarat pada masa perintah itu dibuat. Kami berhak untuk menghadkan atau menghalang pesanan yang, menurut pertimbangan kami semata-mata, Nampaknya diletakkan oleh peniaga, wakil jualan atau pengedar.

Anda bersetuju untuk memberi semasa, pembelian lengkap dan tepat dan maklumat akaun untuk semua pembelian yang dibuat di laman web kami. Anda bersetuju untuk segera mengemaskini akaun dan lain-lain maklumat, termasuk e-mel alamat dan nombor kad kredit dan tarikh tamat, supaya kami dapat melengkapkan transaksi anda dan menghubungi anda seperti yang diperlukan.

Untuk lebih terperinci, Sila kaji semula dasar pulangan kami.

SEKSYEN 8 – ALAT PILIHAN

Kami boleh memberi anda akses kepada alat-alat pihak ketiga yang mana kami tidak memantau mahupun mempunyai sebarang kawalan atau input.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada apa-apa alat "sebagaimana adanya" dan "yang tersedia" tanpa sebarang waranti, Perwakilan atau syarat-syarat dalam apa jua bentuk dan tanpa sokongan mana-mana. Kami mempunyai liabiliti tidak sekalipun timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan alat pihak ketiga pilihan anda.

Sebarang penggunaan oleh anda alat pilihan yang ditawarkan melalui laman web adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri dan budi bicara dan anda harus memastikan bahawa anda sudah biasa dengan dan meluluskan terma di mana alat-alat yang disediakan oleh pembekal pihak ketiga berkaitan(s).

Kita juga boleh, pada masa hadapan, menawarkan perkhidmatan baru dan/atau ciri-ciri melalui laman web (termasuk, Pelancaran alat baru dan sumber-sumber). Apa-apa ciri-ciri baru dan/atau perkhidmatan hendaklah juga adalah tertakluk kepada terma-terma Servis ini.

SEKSYEN 9 – PAUTAN PIHAK KETIGA

Sesetengah kandungan, produk dan perkhidmatan yang disediakan melalui Perkhidmatan kami termasuk bahan-bahan daripada pihak ketiga.

Pautan pihak ketiga di laman web ini mungkin mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga yang tidak bergabung dengan kami. Kami adalah tidak bertanggungjawab bagi pemeriksaan atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak memberi waranti dan tidak akan mempunyai sebarang liabiliti atau tanggungjawab untuk mana-mana pihak ketiga bahan atau laman web, atau untuk apa-apa bahan lain, produk-produk, atau perkhidmatan pihak ketiga.

Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barang-barang, Perkhidmatan, sumber-sumber, kandungan, atau apa-apa urus niaga lain yang dibuat berhubung dengan mana-mana laman web pihak ketiga. Sila semak dengan teliti polisi-polisi dan amalan pihak ketiga dan pastikan anda memahami mereka sebelum anda terlibat dalam apa-apa transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan, atau soalan mengenai produk-produk pihak ketiga boleh dikemukakan kepada pihak ketiga.

SEKSYEN 10 – KOMEN PENGGUNA, MAKLUM BALAS DAN PENGHUJAHAN LAIN

Jika, permintaan kami, anda menghantar permohonan khusus tertentu (sebagai contoh penyertaan peraduan) atau tanpa permintaan daripada kami anda menghantar idea-idea kreatif, cadangan, cadangan-cadangan, Pelan-pelan, atau bahan-bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e-mel, oleh pos, atau sebaliknya (bersama-sama, 'komen'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, Edit, salinan, menerbitkan, mengedarkan, menterjemah dan jika tidak guna dalam sebarang medium sebarang komen yang anda kemukakan kepada kami. Kita dan hendaklah tidak berkewajipan (1) untuk mengekalkan apa-apa komen dalam keyakinan; (2) membayar pampasan bagi apa-apa komen; atau (3) untuk membalas sebarang komen.

Kita boleh, tetapi mempunyai obligasi obligasi untuk, monitor, Edit atau keluarkan bahawa kita menentukan bicara kami kandungan yang menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan, mengancam, mengandungi fitnah bertulis, fitnah, terbitan lucah, lucah atau tidak menyenangkan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau terma-terma Servis ini.

Anda bersetuju bahawa komen anda tidak akan melanggar apa-apa hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, cap dagangan, Privasi, personaliti atau lain-lain hak peribadi atau hak milik. Anda selanjutnya bersetuju bahawa komen anda akan mengandungi mengandungi fitnah bertulis atau jika tidak menyalahi undang-undang, bahan-bahan lucah atau kesat, atau mengandungi sebarang virus komputer atau perisian berniat jahat lain yang boleh dalam apa-apa cara menjejaskan operasi Perkhidmatan ini atau mana-mana laman web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu yang, berpura-pura menjadi seseorang selain daripada diri sendiri, atau menyesatkan kami atau pihak ketiga tentang asal-usul sebarang komen. Anda akan bertanggungjawab untuk sebarang komen yang anda buat dan ketepatan mereka. Kami tidak bertanggungjawab dan menanggung sebarang liabiliti untuk sebarang komen yang dihantar oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.

SEKSYEN 11 – MAKLUMAT

Penyerahan maklumat peribadi melalui laman web ini adalah dikawal oleh dasar privasi kami. Untuk melihat polisi privasi kami klik di sini.

SEKSYEN 12 – KESILAPAN, INACCURACIES AND OMISSIONS

Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, harga, promotions, menawarkan, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order).

We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.

SEKSYEN 13 – PROHIBITED USES

In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (yang) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, undang-undang, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, penderaan, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, umur, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) untuk meng-upload atau menghantar virus atau apa-apa jenis lain kod berniat jahat yang akan atau boleh digunakan dalam apa jua cara yang akan menjejaskan fungsi atau operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, Laman web lain, atau Internet; (h) untuk mengumpul atau mengesan maklumat peribadi orang lain; (Saya) untuk spam, phish, Pharm, alasan, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (j) untuk sebarang tujuan yang lucah atau tidak bermoral; atau (k) mengganggu atau mengelakkan Keselamatan ciri-ciri Perkhidmatan ini atau mana-mana yang berkaitan dengan laman web, Laman web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan oleh anda atau mana-mana laman web yang berkaitan kerana melanggar mana-mana pihak dilarang menggunakan.

SEKSYEN 14 -PENAFIAN WARANTI; HAD LIABILITI

Kami tidak menjamin, mewakili atau menjamin bahawa penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas kesilapan.

We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.

You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.

You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided ‘as is’ and ‘as available’ for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.

In no case shall Steroidly.com, our directors, Pegawai-pegawai, employees, ahli gabungan, ejen-ejen, kontraktor-kontraktor, interns, pembekal, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, secara tidak langsung, incidental, punitive, Khas, or consequential damages of any kind, termasuk, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

SEKSYEN 15 – INDEMNIFICATION

You agree to indemnify, defend and hold harmless Steroidly.com and our parent, Syarikat-syarikat subsidiari, ahli gabungan, rakan-rakan, Pegawai-pegawai, Pengarah-Pengarah, ejen-ejen, kontraktor-kontraktor, pemberi lesen, Pembekal Perkhidmatan, sub-kontraktor, pembekal, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

SEKSYEN 16 – SEVERABILITY

In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or unenforceable, peruntukan tersebut Walau bagaimanapun hendaklah berkuatkuasa setakat dibenarkan oleh undang-undang, dan bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap akan diputuskan dari terma-terma Servis ini, Penentuan itu hendaklah tidak menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan lain yang selebihnya.

SEKSYEN 17 – PENAMATAN

Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang terlibat sebelum tarikh penamatan hendaklah bertahan penamatan Perjanjian ini untuk semua tujuan.

Terma-Terma Perkhidmatan ini adalah berkuatkuasa melainkan jika dan sehingga ditamatkan oleh sama ada anda mahupun kami. Anda boleh menamatkan terma-terma Servis ini pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi mahu menggunakan perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami.

Jika menurut pertimbangan kami semata-mata anda gagal, atau kita mengesyaki bahawa anda telah gagal, to comply with any term or provision of these Terms of Service, we also may terminate this agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or accordingly may deny you access to our Services (or any part thereof).

SEKSYEN 18 – ENTIRE AGREEMENT

The failure of us to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

These Terms of Service and any policies or operating rules posted by us on this site or in respect to The Service constitutes the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and us (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, any prior versions of the Terms of Service).

Any ambiguities in the interpretation of these Terms of Service shall not be construed against the drafting party.

SEKSYEN 19 – GOVERNING LAW

These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of New York, AMERIKA SYARIKAT.

SEKSYEN 20 – CHANGES TO TERMS OF SERVICE

You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page.

Kami berhak, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.

SEKSYEN 21 – CONTACT INFORMATION

Questions about the Terms of Service should be sent to us at [email protected].

[Re: Syarat-syarat Perkhidmatan]
Steroidly.com

Rumah


Steroidly.com, #275 Woodward Avenue, Kenmore, NY, 14217, Amerika Syarikat
[email protected]

Dokumen ini telah dikemaskini pada Mei 17, 2015

—-Dapatkan yang Cycle Hak untuk Anda
Pilih jantina
Pilih umur
Pilih matlamat
Berapa kerap anda bekerja?
Papar ❯